Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Dirkshorn Bruist nieuws van 02-02-2021

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk, die accommodaties ter beschikking stellen aan amateursport voor lokaal gebruik. De organisatie moet beschikken over een SBI-code (registratie bij de Kamer van Koophandel) waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport.

SBI-code

Iedere organisatie registreert in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel haar activiteiten via een SBI-code. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop zijn organisaties met SBI-codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Uw organisatie komt niet in aanmerking voor subsidie als:

U niet beschikt over een correcte SBI-code.

U een winstoogmerk heeft (uw omzet is in dat geval met btw belast).

U een publiekrechtelijk rechtspersoon bent (voor gemeenten bestaat de subsidieregeling SPUK).

Het subsidiebedrag lager is dan de drempel van € 5.000.

Subsidiebudget

In 2021 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van € 79 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Stand subsidieaanvragen per 1 februari 2021

In 2021 is er van de € 79 miljoen voor € 16,9 miljoen aan subsidies al verleend en voor € 24,6 miljoen aan aanvragen nog in behandeling.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Dit zijn kosten die in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidiabele kosten

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel.

Voor meer informatie over welke activiteiten wel en niet in aanmerking komen voor subsidie, kunt u kijken in onze vragen en antwoorden.  

Aanvullende subsidie

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over de voorwaarden vindt u in de bijlage.

Subsidie aanvragen

Zorg dat u bij het invullen van de aanvraag zo veel mogelijk gegevens bij de hand heeft, zoals:

Een specificatie op factuurniveau van uw subsidiabele kosten. U kunt hiervoor gebruik maken van onze kostenoverzichten: voor activiteiten die zijn afgerond en betaald (artikel 8 en 10) en voor activiteiten die nog moeten worden opgestart (artikel 11 en 12).

Contactgegevens van de aanvragende organisatie.

Gegevens inschrijving KvK inclusief SBI-code en tekenbevoegde(n).

Mocht een intermediair uw aanvraag doen, zorgt u er dan voor dat het machtigingsformulier wordt getekend door de tekenbevoegde(n) zoals vermeld op het KvK-uittreksel.

Bankgegevens met een scan van een bankafschrift die niet ouder is dan 3 maanden, waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN volledig leesbaar zijn (voorbeeld).

Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Scans van facturen en betaalbewijzen (artikel 8 en 10) of offertes (artikel 11 en 12) van uw subsidiabele kosten.

Sinds 1 augustus 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie. Hiervoor heeft u deze documenten nodig.

Online aanvraagformulier

U vraagt subsidie aan via het online aanvraagformulier. U kunt subsidie aanvragen voorafgaand aan de activiteiten (artikel 11 en 12) óf tot 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald (artikel 8 en 10). Het is niet mogelijk om een gecombineerde aanvraag te doen. U kunt wel meerdere subsidieaanvragen per kalenderjaar indienen.

Behandeltermijn

De behandeltermijn voor een subsidieaanvraag verschilt per artikel. Voor artikel 8 en 10 aanvragen geldt een behandeltermijn van 22 weken. Voor artikel 11 en 12 aanvragen geldt een behandeltermijn van 13 weken. Voor aanvragen waarin aanspraak wordt gemaakt op aanvullende subsidie geldt altijd een behandeltermijn van 22 weken, ongeacht het geldende artikel.

Subsidie vaststellen

Subsidieaanvragen voor activiteiten die al zijn afgerond (artikel 8 en 10), worden uiterlijk binnen 22 weken na uw aanvraag direct vastgesteld. Subsidieaanvragen voor activiteiten die nog moeten starten (artikel 11 en 12) worden vastgesteld na afronding van de werkzaamheden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van DUS-I.

Projectperiode

Als u subsidie hebt aangevraagd voor activiteiten die nog moeten starten (artikel 11 en 12) let dan op de projectperiode. Activiteiten die buiten de projectperiode vallen, komen namelijk niet in aanmerking voor subsidie. De projectperiode bepaalt u zelf en is maximaal 3 jaar.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Als er gedurende uw projectperiode wijzigingen in uw activiteiten plaatsvinden, bent u verplicht deze te melden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de einddatum van uw projectperiode is opgeschoven of als werkzaamheden niet doorgaan. U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier. Wij nemen uitsluitend meldingen in behandeling die tijdens de projectperiode worden doorgegeven.

Voor verdere informatie zie bijgaande url.

SDD logo SDD logo